resources

Educational Guidelines

Program K – Priručnik za rodno osjetljivu pedagogiju u ranom odgoju i obrazovanju

Program K – Priručnik za rodno osjetljivu pedagogiju u ranom odgoju i obrazovanju organiziran je u 9 poglavlja koji se bave ključnim temama za rodno osjetljivo obrazovanje te nudi kurikulum za obuku osoba koje rade s djecom u dobi od 3 do 6 odnosno 7 do 12 godina.